C# Notlar

on under .NET
6 minute read

C# Notları

Bugün yaklaşan vizelerinde bahanesi ile programlama ile ilgili çıkartmak istediğim notları buraya yazmayı planladım. Kavramları uzunca açıklamaktan çok kendimce kısa kısa özelliklerini yazacağım.

Static Sınıflar

Static olmayan sınıflardan farkı yok gibi gözükür, fakat;

 • Static sınıflar new anahtar sözcüğü ile bir örnek oluşturarak kullanılmaz.
 • Static sınıflar sealed denen mühürlenmiş sınıflardır. Bu yüzden miras alınamaz veya vermezler.
 • Yapıcıları kendinden private‘dir ve bu, sınıftan nesne üretilmesini engeller.
 • Static class oluşturmak, sadece static üye içeren ve private yapıcı içeren normal sınıflar ile aynıdır.
 • Örnek Yapıcısı içermez, Statik Yapıcısı içerirler.

Static Üyeler

 • Static üyeler sınıf objesi oluşturulmadan çağırılabilir.
 • Static üyelerin bellekteki yeri değişmez. Sabittir
 • Bir sınıf içerisinde static üyeler statik olmayan üyelere erişemezler.
 • Static olmayan sınıflar içinde static üyeler oluşturulabilir.
 • Bu sınıflardan ne kadar nesne oluşturulursa oluşturulsun, static üyenin kopyası yalnızca bir tanedir.
 • Static üyeler overload edilebilir fakat overread edilemezler.
 • Bir sınıf static ise ancak ve ancak statik üye bulundurabilirler.
  class OrnekSinif
  {
    public static int a = 0;
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      WriteLine(OrnekSinif.a); //Sınıf ismi ile static üyeye eriştik.
    }
  }

this anahtar kelimesi

 • Varsayılan sınıfın örneğini referans eder.
 • Benzer isimdeki alanların kullanımı sağlar.
 • Başka bir metoda nesneyi parametre olarak aktarır.
 • Sınıfın indexer(dizi) olarak kullanılmasını sağlar.

İnterface

 • C# ve Java gibi dillerde çoklu kalıtımın yerini interfaceler tutar.
 • Birbirleri arasında kalıtım olmayan sınıflara bir mecburiyet bırakırlar.
 • Nesneleri oluşturulamaz
 • En büyük var olma nedenleri diğer interface ve sınıflara rehber olmalarıdır.
 • Yapıcı içermezler
 • Tüm üyeleri public kabul edilir.
 • Alan(field) içermezler.

Polymorphism - Çok Biçimlilik

 • İki türlüdür;
 • Statik Polymorphism => Aynı sınıf içerisinde metodların ve operatörlerin aşırı yüklenmesidir(overloading). (Derleme zamanında)
 • Dinamik Polymorphism => Farklı sınıflarda metodların override edilmesi. (Çalışma zamanında)
 • Dinamik Çok Biçimlilikte abstract anahtar kelimesi kullanılır;

Abstract Sınıflar

 • new anahtar kelimesi ile örneği oluşturulamaz.
 • İnterface’lere benzerler.
 • Abstract sınıf içinde yine abstract olarak tanımlanan method en az bir tane bulunması gerekir ve yalnızca tanımlanır. İşlem yapmaz.
 • Bu metodlar abstract sınıfı kalıtım olarak alan sınıflarda override edilerek kullanılır.
 • Method override edilirken başına override eki gelir.
 • Her abstract metod aslında virtual‘dır.

Abstract Metodlar

 • Somut sınıflar oluşturmak için override edilmesi gereken metodlardır.
 • abstract anahtar kelimesi alırlar.

Polymorphism ve Abstract sınıflara şöyle bir örnek verelim: KonsereGir adlı abstract bir sınıfımız olsun. Kisi adlı sınıfımız bu sınıfı kalıtım alarak içindeki abstract tanımlanan metodu override eder. Daha sonra Uygunluk adlı sınıfımız ile oluşturulan kişinin konsere girebilmek için uygun olup olmadığını kontrol edelim.

public abstract class KonsereGir
  {
    protected int Yas;
    public KonsereGir(int yas)
    {
      this.Yas = yas;
    }
    public abstract bool Kontrol();
  }
public class Kisi : KonsereGir
  {
    public Kisi(int yas)
      :base(yas)
    {
    }

    public override bool Kontrol()
    {
      if (Yas < 18) return true;
      else return false;
    }
  }
  public class Uygunluk
  {
    public void Bildiri(KonsereGir konseregir)
    {
      bool uygunMu;
      uygunMu = konseregir.Kontrol();
      if (uygunMu) WriteLine("Kişi konsere girebilir");
      else WriteLine("Kişi konsere girmek için küçük.");
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Uygunluk u = new Uygunluk();
      Kisi k = new Kisi(18);
      u.Bildiri(k);
      ReadKey();
    }
  }

readonly anahtar kelimesi

 • Yapıcı fonksiyon içerisinde değer atanmalı aksi halde değiştirilemez.

base anahtar kelimesi

 • Türetişmiş sınıftan anasınıfın elemanlarına erişmek için kullanılır;
 • Temel sınıftanki, başka method taradından override edilmiş metodu çağırır.
 • Türetilmiş sınıfın örneğini oluştururken hengi temel sınıfın yapıcısını çağıracağını belirtir.
public class Person {
  protected string name = "Enes";
  protected string surname = "Öztürk";

  public virtual void BilgiAl(){
    WriteLine($"Name {name}");
    WriteLine($"Surname{surname}");
  }
  
}
class Ogrenci : Person{
  public string id = "a1b2c3";
  public override void getInfo(){
    base.BilgiAl();
    WriteLine("Ogrenci id: {0}",id);
  }
}
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Ogrenci ogr = new Ogrenci();
      ogr.BilgiAl();
    }
  }

İkinci kullanım:

public class TemelSinif{
  int num;

  public void TemelSinif(){

  }
  public void TemelSinif(int i){
    num = i;
    WriteLine($"TemelSinif(int i) içinde");
  }
  public BilgiAl(){
    return num;
  }
}
public class TuretilmisSinif : TemelSinif
{

  public void TuretilmisSinif() : base()
  {

  }
  public void TemelSinif(int i) :base(i)
  
    num = i;
    WriteLine($"TemelSinif(int i) içinde");
  }
  public BilgiAl(){
    return num;
  }
}
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      TuretilmisSinif ts = new TuretilmisSinif();      
      TuretilmisSinif ts1 = new TuretilmisSinif(1);
    }
  }
C#, CSharp, Polymorphism, Static, this, Abstract, base
comments powered by Disqus