MVC Notları - Dependency Injection

on under .NET
2 minute read

Mvc Notları - Dependency Injection

Dependency Injection Kullanmak

Bir önceki yazımda Interface’lerin bileşenleri birbirinden ayırmada yardımcı olduğunu söylemiştik. Fakat C# bize new anahtarını kullanmak dışında Interface kullanan bir obje oluşturmak için yerleşik bir yöntem sağlamıyor. O halde kodumuz şöyle oluyor;

public class PasswordResetHelper	
{				
  public void ResetPassword()	
  {
   IEmailSender mySender = new MyEmailSender();
   //...e-mail detayarını yapılandırmak için interface'i çağırıyoruz
   mySender.SendEmail();				
  } 
} 

Bu işlem bizim amacımızı olan MyEmailSender sınıfını PasswordResetHelper’a dokunmadan değiştirmek için pek uygun gözükmüyor.PasswordResetHelper sınıfı IEmailSender interface’i ile e-mailleri ayarlama ve gönderme işlemlerini yapıyor. Lakin bu interface’i kullanan bir obje oluşturmak için MyEmailSender’dan bir nesne oluşturması gerekecek. Aslında işleri biraz daha zorlaştırdık çünkü PasswordResetHelper bizim MyEmailSender sınıfımıza ve IEmailSender interface’imize bağlı oldu.

Dependency-Injection

Bizim amacımız ise doğrudan obje yaratmadan interface’i kullanan objeler kullanmak. Bu problem çözümüne ise Dependency Injection deniyor. Ayrıca Inversion of Control (IoC) olarak ta bilinir.

Dependency Injection Loosely Coupled denen Geniş Bağlı sistemleri oluşturmak için bir tasarım modelidir. Kafa karıştırıcı olabilmesine karşın özellikle MVC tasarım modelinde oldukça önemlidir.

Dependency (Bağımlılık) Bozma ve Tanımlama

DI desenini iki parçadan oluşuyor. İlkinde, bileşenimdeki somut sınıf bağımlılığını kaldırıyorum. –bu örnekte PasswordResetHelper bileşeni. Bunu parametre olarak interface kabul eden bir sınıf constructor’ı (yapıcısı) oluşturarak yapıyorum;

public	class	PasswordResetHelper	
{				
  private IEmailSender emailsender;
  public PasswordResetHelper(IEmailSender emailsenderParam)
  {
   emailSender = emailsenderParam;
  }
  public void	ResetPassword()	
  {								
   //IEmailSender mySender =	new MyEmailSender();
   //...e-mai detayarını yapılandırmak için interface'i çağırıyoruz
   emailsender.SendEmail();				
  } 
} 

PasswordResetHelper sınıfının constructor’ında IEmailSender interface’inin dependency tanımlaması yapılıyor. Yani IEmailSender’ı uygulayan obje almadıkça bu sınıf oluşturulup kullanılamaz. Bağımlılık tanımlamasında PasswordResetHelper sınıfının artık MyEmailSender ile alkası yok. Bu sınıf sadece IEmailSender interface’sine dayanır. Kısacası PasswordResetHelper sınıfı artık IEmailSender interface’sinin nasıl tanımlandığını bilmiyor diyebiliriz.

Bağımlılıkları enjekte etme (Injecting Dependencies)

DI iki parçadan oluşuyor demiştik. Birincisi dependency’i tanımlamaydı. İkincisi ise PasswordResetHelper sınıfı tarafından tanımlanan dependency’i inject(enjekte) etmektir. Bu sebeple buna dependency injection diyoruz.

Tüm bunların anlamı şudur ki, ben hangi sınıfın IEmailSender‘i kullanacağında karar vermem, o sınıftan bir nesne oluşturup o nesneyi PasswordResetHelper’in yapıcısına parametre olarak göndermem gerekiyor.

PasswordResetHelper sınıfı bağımlılıklarını yapıcı metodu ile tanımlıyor. Buna constructor injection da denir. Ayrıca bağımlılıklarımı bir public özellik ile de tanımlayabilirim. Bu da setter injection’dur.

Oluşturmuş olduğumuz bağımlılıklar sınıflarımıza runtime dediğimiz çalışma sırasında enjekte edilirler. Böylelikle uygulamayı çalıştırdığımızda hangi interface’i kullanacağımızı seçebiliriz. Farklı e-mail sağlayıcılarından istediğimi seçip yolumuza öyle devam edebiliriz. Böylelikle DI bize bir önceki yazımda resimdeki gibi bir ilişkiye sahip olmamızı sağlaybilir.

MVC 5, Dependency Injection, Interface, Loosely Coupled, .NET
comments powered by Disqus